Porcel i Riera, Miquel (Manacor, Mallorca 1869 - Barcelona, 1933) Pedagog. Fou regent de l'Escola Pràctica de la Normal i professor de pràctiques de la mateixa (1891) a la Ciutat de Mallorca, on tingué també un col·legi privat. D'orientació lliberal, regionalista, i eclèctic, introduí l'activisme moderat i la graduació cíclica de l'ensenyament, sobre la base de quatre graus: preparatori, elemental, mitjà i superior, i publicà llibres de text acords amb aquesta graduació.


El 1892 publicà "Memoria sobre el trabajo manual", fruit de la seva estada a Näas (Suècia) pensionat per la diputació de Balears. A partir del 1893 organitzà colònies escolars de vacances. El 1895 publicà un "Curso completo de enseñanza primaria con arreglo al método cíclico", del qual arribà a fer tirades d'un milió d'exemplars. Col·laborà a la revista "El Magisterio Balear" i publicà molts treballs relacionats amb l'ensenyament. El 1939 foren desautoritzats els seus texts.


Altres obres de Miquel Porcel i Riera són: "Grado Preparatorio", "Grado Elemental", "Grado Medio", "Grado Superior", "Gramática castellana", "Vocabulario mallorquín - español", "Los trabajos manuales en la escuela primaria", "Diario de una colonia escolar en Baleares", "Reglas de educación moral y política", i "El problema escolar en Baleares". "Ensayo de solución total".

Es podria dir que Miquel Porcel i Riera possibilità la renovació educativa a Mallorca i va difondre el seu mètode arreu de l’Estat, l’Argentina, Cuba i Equador. Així, la Conselleria de Cultura reconeix la seva tasca a favor de la llibertat en l’ensenyament mitjançant els premis al valor educatiu que duen el seu nom. Però pocs anys després d’haver engegat la renovació educativa que tenia com a objectiu democratitzar l’educació i modernitzar-ne els mètodes, el somni de Miquel Porcel Riera s’esfumà.

Part d'aquest text ha estat extret de l'Enciclopèdia Catalana


Porcel i Riera, Miquel (Manacor, Mallorca 1869 - Barcelona, 1933) Pedagogo. Fue regente de la Escuela Práctica de la Normal y profesor de prácticas de la misma (1891) en la Ciudad de Mallorca, donde tuvo también un colegio privado. De orientación liberal, regionalista, y ecléctico, introdujo el activismo moderado y la graduación cíclica de la enseñanza, sobre la base de cuatro grados: preparatorio, elemental, medio y superior, y publicó libros de texto acuerdos con esta graduación.

En 1892 publicó "Memoria sobre el trabajo manual", fruto de su estancia en Naas (Suecia) pensionado por la Diputación de Baleares. A partir de 1893 organizó colonias escolares de vacaciones. En 1895 publicó un "Curso completo de Enseñanza primaria con arreglo al método cíclico", del que llegó a hacer tiradas de un millón de ejemplares. Colaboró en la revista "El Magisterio Balear" y publicó muchos trabajos relacionados con la enseñanza. En 1939 fueron desautorizados sus textos.

Otras obras de Miquel Porcel i Riera son: "Grado preparatorio", "Grado Elemental", "Grado Medio", "Grado Superior", "Gramática castellana", "Vocabulario mallorquín - español", "Los Trabajos manuales en la escuela primaria" , "Diario de una colonia escolar en Baleares", "Reglas de educación moral y política", y "El problema escolar en Baleares". "Ensayo de solución total".

Se podría decir que Miquel Porcel i Riera posibilitó la renovación educativa en Mallorca y difundió su método en todo el Estado, Argentina, Cuba y Ecuador. Así, la Consejería de Cultura reconoce su labor a favor de la libertad en la enseñanza mediante los premios al valor educativo que llevan su nombre. Pero pocos años después de haber puesto en marcha la renovación educativa que tenía como objetivo democratizar la educación y modernizar los métodos, el sueño de Miquel Porcel Riera esfumó.

Parte de este texto ha sido extraído de la Enciclopedia Catalana