MISSIÓ: la nostra raó de ser és aconseguir alumnes competents partint sempre de la realitat del nostre centre.

L'escola vetlla pel manteniment d'un bon clima d'entesa, diàleg, col·laboració i participació de la comunitat educativa en la vida del centre que proporcionarà un ensenyament de qualitat i perseguirà la millora continua.

VISIÓ: aspiram a ser una organització eficient, eficaç funcional i democràtica, que tengui en compte tota la comunitat educativa per aconseguir un objectiu comú, en un clima òptim de feina, capaç de superar qualsevol obstacle que es plantegi mitjançant el diàleg i la col·laboració.

El nostre centre vol ésser un col·legi en progrés i millora constant i que té en la seva qualitat un referent permanent, fent servir tots els recursos humans i materials al nostre abast, per tal d'afavorir la maduració personal i rendiment acadèmic del nostre alumnat i creant bona clima de de convivència i respecte.

Serveis que oferim:

 • Horari lectiu de 9:00h a 14:00h

 • Escola matinera de 7:30h a 9:00h

 • Menjador de 14:00h a 16:00h

 • Activitats extraescolars a partir de les 16:00h

 • Escoles de Nadal, Pasqua i Estiu: tallers lúdics i educatius.

 • Adscripció directa a l'IES Juniper Serra

 • PDI a les classes d'EP i ordinadors a EI

 • Auxiliar de conversa nativa en llengua anglesa per EP

 • Miniportàtils per a tots els alumnes de 5è i 6è

 • Aula d'informàtica

 • Aula de psicomotricitat per EI

 • Relacions amb totes les institucions de la barriada.

MISIÓN: queremos formar alumnos competentes partiendo siempre de la realidad de nuestro centro.

La escuela fomenta el mantenimiento de un buen clima de entendimiento, diálogo, colaboración y participación de la comunidad educativa en la vida del centro, que proporcionará una enseñanza de calidad y perseguirá la mejora continua.

VISIÓN: aspiramos a ser una organización eficiente, eficaz, funcional y democrática, que tenga en cuenta toda la comunidad educativa para conseguir un objetivo común, en un clima óptimo de trabajo, capaz de superar cualquier obstáculo que se plantee a través del diálogo y la colaboración.

Nuestro centro quiere ser un colegio en progreso y mejora constante y que tiene en su calidad un referente permanente, utilizando todos los recursos humanos y materiales a nuestro alcance, para favorecer el desarrollo personal y el rendimiento académico de nuestros alumnos y creando un buen clima de convivencia y respecto.

Servicios que ofrecemos:

 • Horario lectivo de 9:00h a 14:00h

 • Escola matinera” de 7:30h a 9:00h

 • Comedor de 14:00h a 16:00h

 • Actividades extraescolares a partir de las 16:00h

 • Escuela de Navidad, Pascua y Verano: talleres lúdicos y educativos

 • Adscripción directa al IES Juníper Serra

 • PDI en las clases de EP y ordenador en EI

 • Auxiliar de conversación nativa en lengua inglesa

 • Miniportátiles para todos los alumnos de 5º y 6º

 • Aula de informática

 • Aula de psicomotricidad en EI

 • Relaciones con todas las instituciones de la barriada